Proces certifikace - ISOQAR CZ, s.r.o.

Proces certifikace

 

Pro zájemce o certifikaci jejich systému managementu je na této stránce krok za krokem popsán postup získání a udržení certifikátu. Proces a zásady certifikace jsou jednotné pro všechny systémy managementu. V případě nejasností nás kontaktujte na cert@isoqar.cz.

Vyplnění dotazníku klientem

Předpokladem pro zpracování cenové nabídky certifikační společností ISOQAR je určení počtu dnů auditu. Cena je pro klienta transparentní a je dána počtem auditních dní a ceny za auditní den. Vyplnění dotazníků věnujte prosím velkou pozornost. Údaje o počtu zaměstnanců a poboček a vymezení rozsahu certifikace jsou klíčové pro stanovení počtu auditních dnů. V případě pochybností nás neváhejte kontaktovat. Dotazník je ke stažení na této stránce dole.

Zpracování nabídky společností ISOQAR

Na základě údajů uvedených v Dotazníku, Vám připraví jednatel společnosti ISOQAR Nabídku certifikace systému managementu. Z této nabídky pro Vás nevyplývají žádné závazky, ani povinnosti. Pokud bude pro Vás nabídka zajímavá, můžete požádat o zaslání návrhu smlouvy.

Uzavření smlouvy na certifikaci systému managementu

Klient má možnost se seznámit s návrhem smlouvy na certifikaci systému managementu. Ve smlouvě jsou práva a povinnosti obou smluvních stran a jednotlivé etapy certifikace a následných dohledových auditů. Smluvní vztah se uzavírá na 3 leté období a klient má na toto období garantovou cenu dohledových auditů pro stanovený rozsah certifikace. Smlouva je uzavřena podpisem obou smluvních stran. Současně se smlouvou klient potvrdí Žádosti o certifikaci.

Audit 1. stupně (přezkoumání dokumentace)

Certifikační audit je rozdělen do dvou stupňů. Cílem auditu 1. stupně je potvrdit, že organizace splňuje požadavky na certifikaci, obvykle posouzením dokumentace. Výsledek auditu 1. stupně Vám sdělí auditor písemně ve zprávě z auditu. 

V případě splnění podmínek pro certifikační audit, potvrdí auditor termín provedení auditu 2. stupně (certifikační audit).

Pokud organizace nesplnila některé požadavky, jsou zjištěné nedostatky uvedené v písemné zprávě z auditu s jejich přesným popisem.  Auditor s Vámi na místě projedná způsob řešení.

Audit  2. stupně (certifikační audit)

V průběhu auditu 2. stupně ověřuje auditor na místě plnění systému managementu. Výsledek certifikačního auditu včetně informace o doporučení nebo nedoporučení k udělení certifikátu sdělí auditor na závěrečném jednání. Klient dostává písemnou zprávu z auditu, ve které jsou uvedena zjištění při auditu včetně neshod a pozorování.

 Předání certifikátu

Výsledek certifikačního auditu včetně doporučení auditora je podkladem pro vydání certifikátu, který potvrzuje splnění požadavků některé z norem systému managementu (např. ISO 9001) organizací. Na certifikátu je vždy uveden rozsah certifikace. Certifikát se vydává vždy v jazyce českém a anglickém, za poplatek v jiných jazykových verzích. Certifikát vydává ISOQAR a je Vám zaslán poštou. Je možné také předat certifikát osobně jednatelem společnosti ISOQAR CZ (například pokud uvažujete o slavnostním předání certifikátu a poděkování pracovníkům.  Certifikát má platnost 3 roky a podléhá pravidelnému ročnímu dohledu certifikační společnosti v souladu s Pravidly registrace certifikační společnosti ISOQAR.

 Dohledové audity

Podmínkou platnosti certifikátu jsou roční dohledové audity, kterými auditor ověřuje funkčnost systému managementu a současně, zda organizace trvale splňuje požadavky příslušné normy systému managementu.

 Recertifikační audit

Platnost certifikátu je 3 roky a pak jej organizace obnovuje recertifikačním auditem. Pokud organizace požádá o recertifikaci před uplynutím doby platnosti certifikátu, je rozsah recertifikace (a tím také cena) obdobná jako u dohledových auditů.

Dotazník ke stanovení nabídky certifikace je ke stažení zde.                                                                                         

Zvětšit